LSPA
LSPA Senāta sastāvs Drukāt
Pirmdiena, 14 oktobris 2013 11:57

LSPA SENĀTA SASTĀVS

 

1. Uldis GRĀVĪTIS – Senāta priekšsēdētājs  –  Iekšējās  kvalitātes

                                 nodrošināšanas centra vadītājs, profesors

 2. Jānis ŽĪDENS – priekšsēdētāja vietnieks – rektors,  profesors

3. Juris GRANTS – priekšsēdētāja vietnieks - prorektors,  profesors

 4. Irēna DRAVNIECE – Senāta zinātniskā sekretāre – vadošā pētniece, docente

 5. Ilze AVOTIŅA – Vieglatlētikas katedras vadītāja, profesore

 6. Ilona BLEKTE – Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja

 7. Iveta BOGE -   Ārējo sakaru studiju koordinētāja,  asociētā profesore                          

 8. Leonīds ČUPRIKS – Smagatlētikas katedras vadītājs, profesors

 9. Andra  FERNĀTE – Prorektore, studiju virziena vadītāja, profesore

 10. Inta IMMERE - Teorijas katedras vadītāja, docente

 11. Aija KĻAVIŅA -  Studiju virziena vadītāja, profesore

12. Ivars KRAVALIS – Studiju departamenta vadītājs, asociētais profesors

 13. Daina KRAUKSTA – Slēpošanas katedras vadītāja, profesore

 14. Valda KURSA - Saimniecības direktore

 15. Jānis LANKA – Informātikas katedras vadītājs, profesors

 16. Viesturs LĀRIŅŠ - Sporta medicīnas katedras vadītājs, profesors

 17. Signe LUIKA – Vadības un komunikācijas zinātņu katedras vadītāja, docente

 18. Tatjana ŅIKIFOROVA – Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja

 19. Andris PIMENOVS – Arodbiedrības apvienotās komitejas priekšsēdētājs

 20. Inese PONTAGA  - Anatomijas katedras vadītāja, profesore

 21. Andris RUDZĪTIS -  Sporta spēļu katedras vadītājs, profesors

 22. Laima SAIVA –  Asociētā profesore, Treneru nodaļas vadītāja

 23. Sergejs SAULĪTE – Sporta kluba priekšsēdētājs, docents

 24. Uldis ŠVINKS – Teorijas katedras profesors, Erasmus+ koordinators

 25. Imants UPĪTIS – Peldēšanas katedras vadītājs, asociētais profesors

 26. Leonīds ŽIĻINSKIS - Vingrošanas katedras vadītājs, asociētais profesors                                 

 27.Intars NIKONOVS – Akadēmiskā doktora augstākās izglītības

                                   programmas „Sporta zinātne” 3.studiju gada students

 28. Marita PUĻĻA – Profesionālā maģistra augstākās izglītības

                               programmas  „Sporta zinātne”  1.studiju gada studente

 29. Džineta CEIMERE - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                                    programmas „Fizioterapija” 4.studiju gada studente

 30. Zanda ŠĶETIKA - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                                 programmas  „Sporta zinātne” 2.studiju gada studente

 31. Adrianna PUTNIŅA – Profesionālā bakalaura augstākās izglītības    

                                       programmas „Fizioterapija” 1.studiju gada studente

 32. Elīna MĀRTIŅA - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības

                                 programmas „Sporta zinātne” 2.studiju gada studente

 33. Toms OZOLS - Profesionālā bakalaura augstākās izglītības 

                             programmas „Sporta zinātne” 1.studiju gada students.

 Pamats :  LSPA Senāta nolikums, vēlēšanu rezultāti Satversmes sapulcē

                    2016.gada 20.oktobrī, vēlēšanu rezultāti Studentu pašpārvaldes sēdē

                    2016.gada 17.oktobrī.