LSPA Zinātnes stratēģija Drukāt
Pirmdiena, 26 janvāris 2015 15:33

LATVIJAS  SPORTA  PEDAGOĢIJAS  AKADĒMIJAS

ZINĀTNES  UN  PĒTNIECĪBAS  ATTĪSTĪBAS

STRATĒĢIJA

2015.-2020. GADAM

 

Ievads

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (LSPA) ir akadēmiska un profesionāla valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde. Tās darbības galvenais mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt augstāko akadēmisko un augstāko profesionālo izglītību un sagatavotību, attīstīt sporta zinātni un pētniecību veselības aprūpē un sporta jomā, izkopt kultūru, lai saglabātu Latvijas Republikai (LR) nepieciešamo intelektuālo un fizisko potenciālu, veicinot un nodrošinot tautas harmonisku attīstību. LSPA ir vienīgā sporta augstskola valstī, kas garantē studiju un zinātniski pētnieciskā darba vienotību sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā saskaņā ar "Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam", "Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam", „Viedās specializācijas stratēģiju 2014.-2020. gadam”, “Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” un „Sporta politikas pamatnostādnēm 2013.-2020. gadam”, lai studējošie iegūtu akadēmiskos un zinātniskos grādus, profesionālās kvalifikācijas un sekmētu inovācijas sporta zinātnes un veselības aprūpes sporta jomā. LSPA ir zinātniska institūcija, kas 2006. gada 9. maijā reģistrēta zinātnisko institūtu reģistrā ar Nr. 172075.

 

1. Misija

 

Nodrošināt starptautiski atzītas kvalitatīvas studijas, attīstīt inovatīvu pētniecību sporta zinātnē, studiju procesā integrējot veselības aprūpi sporta jomā, kas veicinātu Latvijas zinātnes, tehnoloģiju, sporta un veselības aprūpes izaugsmes iespējas sporta jomā par globāli konkurētspējīgu un Latvijas tautsaimniecību un sabiedrības attīstības vajadzību nodrošinošu nozari, Latvijas un starptautiskajam darba tirgum sagatavot konkurētspējīgus dažādu sporta un veselības aprūpes speciālistus, tādējādi veicinot un atbalstot tautsaimniecības tehnoloģisko progresu.

 

2. Zinātnes attīstības galvenās vadlīnijas

 

LSPA zinātnes attīstības galvenās vadlīnijas:

 

Latvijas Sporta zinātnes centra izveide sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamentu, funkcionāli konsolidējoties ar Latvijas Olimpisko komiteju (LOK), Latvijas Olimpisko vienību (LOV), Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP), Murjāņu Sporta ģimnāziju, olimpiskajiem centriem un sporta veidu federācijām sporta zinātnes un veselības aprūpes sporta jomā, kā arī pētniecība sadarbībā ar citām Latvijas, Eiropas, īpaši Baltijas, Skandināvijas un pasaules valstu augstskolām un pētniecības centriem.

 

Cieša sadarbība ar industriju un citām tautsaimniecības nozarēm, lai radītu inovācijas un augstas pievienotās vērtības produktus un tehnoloģijas un efektīvi koordinētu zinātnes un sporta izglītības industrijas attīstību un veselības aprūpi sporta jomā.

 

Institūcijas pētījumu virzienu attīstība

 

Saskaņā ar "Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam", "Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam", „Viedās specializācijas stratēģiju 2014.-2020. gadam”, “Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” un „Sporta politikas pamatnostādnēm 2013.-2020. gadam” mūsdienu prakse ir apliecinājusi nepieciešamību veicināt sporta zinātnes un veselības aprūpes vienotību sporta jomā. Sporta zinātne ir izveidojusies par atsevišķu zinātnes nozari, kas pēta cilvēka fiziskās veselības, attīstības, sagatavotības un sporta sasniegumu veidošanās likumsakarības. 

 

LSPA pētniecības tematikā ir noteikti šādi četri galvenie virzieni ( sk.2.pielikums):

 

1.         Sports, sporta izglītība un socializācija.

 

2.         Sabiedrības veselības uzlabošana dažāda vecuma cilvēkiem: tautas sports, bērnu un jaunatnes sports, pielāgotais sports.

 

3.         Augsto sasniegumu sports.

 

4.         Sporta sociāli ekonomiskie aspekti.

 

4. Līdzšinējās darbības novērtējums (SVID analīze)

 

4.1. Stiprās puses

 

4.1.1.  Docētāju un pētnieku augstā pedagoģiskā un zinātniskā kvalifikācija.

 

4.1.2.  Sekmīga augstas klases sportistu izpēte sadarbība ar LOV un sporta federācijām.

 

4.1.3.  Cieša zinātniskā sadarbība ar 39 ārzemju augstskolām un zinātniskajām institūcijām, īpaši aktīvi ar University of Tartu, Lithuanian Sport University, Lithuanian University of Educational Sciences, Josef Pilsudski University of  Physical Education in Warsaw, Swedish School of Sports and  Health Sciense,     Katholieke Universiteit Leuven, Bologna University.

 

4.1.4.    Ikgadējo Baltijas Sporta zinātnes konferenču organizēšana Baltijas Sporta zinātnes asociācijas ietvaros.

 

4.1.5.    Ikgadējo LSPA, doktorantu, maģistrantu un bakalauru konferenču rīkošana.

 

4.1.6.    Ik gadus LSPA Promocijas padomē tiek aizstāvēti 3-4 promocijas darbi, iegūstot doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē.

 

4.1.7.    LSPA zinātniskās aparatūras izstāžu organizēšana, sporta jomas un veselības aprūpes sportā speciālistus informējot par aparatūras praktiskās lietošanas metodiku un iegūstamajiem rezultātiem.

 

4.1.8.    LSPA pētniecības laboratoriju un centru potenciāla izmantošana pētījumu veikšanai studējošo, docētāju un komercstruktūru vajadzībām.

 

4.1.9.    Zinātniskās kapacitātes atspoguļojums LSPA starptautiski citējamā žurnālā angļu valodā “LASE Journal of Sport Science”.

 

4.2. Vājās puses

 

4.2.1.    Nepietiekams valsts finansējuma un atbalsta nodrošinājums zinātnisko datu bāzu iegādei un zinātnisko pētījumu realizācijai.

 

4.2.2.    Liela pētniecībā iesaistīto docētāju un pētnieku akadēmiskā slodze.

 

4.2.3.    Pētījumu rezultātu regulārs pieejamības trūkums sporta un veselības aprūpes speciālistu  praktiskajā darbībā.

 

4.2.4. Nepieciešama ciešāka pētnieciskās sadarbība ar citām Latvijas augstskolām akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” ietvaros.

 

4.2.5. Infrastruktūras un tehnoloģiju nepietiekamība inovatīvu zinātnisko pētījumu veikšanai sporta un veselības aprūpes sporta jomā.

 

4.2.6. Nepietiekama pētniecībā iesaistīto docētāju un pētnieku aktivitāte starptautiski citējamo publikāciju sagatavošanā.

 

4.2.7.    Nepietiekama pētniecībā iesaistīto docētāju un pētnieku materiālā stimulācija.

 

4.3. Iespējas

 

4.3.1. Attīstīt vēl ciešāku pētniecisko sadarbību ar citām Latvijas augstskolām un pētniecības institūtiem, īpaši akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” ietvaros.

 

4.3.2. Paplašināt sadarbību pētniecībā ar citām Baltijas un Skandināvijas valstu augstskolām un pētniecības institūtiem.

 

4.3.3. Veicināt izveidoto pētniecības laboratoriju attīstību, projektu realizēšanas procesā akcentējot patstāvīgas darbības un pašfinansējuma nodrošināšanu un piesaistot pētījumos ieinteresētās uzņēmējdarbības līdzekļus.

 

4.3.4. Pētniecības projektos aktivizēt docētāju un pētnieku līdzdalību.

 

4.3.5.    Uzlabot sporta zinātnes un veselības aprūpes sporta jomā infrastruktūru, piesaistot valsts finansējumu, Eiropas projektu un privātuzņēmēju finanšu līdzekļus.

 

4.3.6. Ieinteresēt studentus un docētājus turpināt savu profesionālo pilnveidi sporta zinātnē un veselības aprūpē sporta jomā, studējot doktorantūrā.

 

4.3.7.    Veicināt inovatīvo ideju piedāvājumus, sekmējot ciešu sadarbību ar industriju un dažādām tautsaimniecības nozarēm to darbības produktivitātes paaugstināšanai, lai veicinātu pakāpenisku pāreju uz augsto tehnoloģiju nozarēm un produktiem.

 

4.3.8.    Veicināt darba devēju un darba tirgus prasību integrāciju zinātnē un LSPA studiju programmās.

 

4.4. Draudi

 

4.4.1.    Sākot ar 2016. gadu, LSPA sporta zinātnes un veselības aprūpes pētniecībai sporta jomā nav valsts nodrošināta bāzes finansējuma plāna.

 

4.4.2.    Pētījumu veikšanai veselības aprūpē un sporta zinātnē, īpaši sporta izglītības jomā, nepietiekams piešķirtā valsts finansējuma apjoms, kas apdraud jaunās paaudzes fiziskās veselības optimāla līmeņa nodrošināšanu.    

 

4.4.3.     Vērojama sabiedrības vērtību orientācijas maiņa, par ko lielā mērā liecina sabiedrības daļas viedoklis, ka pētniecība sporta zinātnē un veselības aprūpē sporta jomā nav uzskatāma par veselības un cilvēka personības veidošanās garantu.

 

4.4.4.    Jauno speciālistu materiālo stimulu trūkums iesaistei pētniecībā.

 

4.5. Galvenie secinājumi

 

Pētniecības darbs LSPA pētniecības laboratorijās un centros ( sk. 1. pielikums) tiek realizēts saskaņā ar noteiktajiem attīstības virzieniem sporta zinātnē un veselības aprūpē sportā ( sk. 2. pielikums).

 

Turpmākajos gados liels uzsvars un īpaša uzmanība tiks veltīta vienota Latvijas Sporta zinātnes centra izveidei, kas kalpos par kompetences centru, lai realizētu "Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam", "Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam", „Viedās specializācijas stratēģiju 2014.-2020. gadam”, “Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” un „Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020. gadam”. Latvijas Sporta zinātnes centra izveide veicinās stratēģisku pieeju ekonomiskajai attīstībai (cilvēkresursi, sabiedrības veselība, metodiku izstrāde augstu sportisko rezultātu sasniegšanai u.c.) un inovācijas, lai nodrošinātu starptautiskus pētījumus, patentu izveidi un publikāciju sagatavošanu. Tas savukārt radīs priekšnoteikumus tādu pētniecības virzienu īstenošanai sporta zinātnē un veselības aprūpē, kuros iespējama industrijas attīstība, izmantojot pieredzi un zināšanas, ko guvuši šādos pētījumos iesaistītie speciālisti, un nodrošinās pētniecības rezultātu ieviešanu saimnieciskajā darbībā, līdz ar to garantējot industrijas ilgtermiņa interešu atspoguļošanu pētniecības virzienos.

 

5. Vidējā termiņa un ilgtermiņa mērķi

 

5.1.       Vidējā termiņa mērķi

 

LSPA vidējā termiņa mērķis ir izveidot materiāli tehnisko bāzi, kas ļaus nodrošināt studijas un kvalitatīvus zinātniskos pētījumus augstskolas darbības galvenajās zinātņu nozarēs – sporta zinātnē un veselības aprūpē sporta jomā - un veicinās stratēģisku pieeju ekonomiskajai attīstībai (cilvēkresursi, sabiedrības veselība, metodiku izstrāde augstu sportisko rezultātu sasniegšanai u.c.) un inovāciju ieviešanai.

 

Lai realizētu vidējā termiņa mērķi, ir plānots nostiprināt LSPA pētniecības laboratoriju un centru materiāli tehnisko bāzi, kas sekmēs pētījumus sabiedrības veselības un augsto sasniegumu sporta jomā. Lai izzinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanas iespējas visos vecuma posmos un veicinātu inovāciju radīšanu, sporta biomehānikā, rekreācijā, ergonomikā, sporta fizioterapijā perspektīvā plānots iesaistīt pilna laika pētniekus.

 

5.2.       Ilgtermiņa mērķi

 

LSPA darbības ilgtermiņa mērķis ir attīstīties un savā attīstībā nostiprināties par spēcīgu starptautiska līmeņa dalīborganizāciju sporta zinātnes un veselības aprūpes sporta jomā, kļūstot par sporta augstskolu ar akreditētām akadēmiskām studiju programmām sporta zinātnē un vairākām profesionālajām augstas kvalitātes, prestižām un starptautiski atzītām studiju programmām, ar starptautisku starpaugstskolu studiju programmu izstrādi un realizāciju maģistrantūras un doktorantūras studijās, studiju procesā akcentējot pētījumu nozīmīgumu un integrāciju.

 

Sadarbībā ar LR IZM Sporta departamentu, LOK, LOV, LSFP, Murjāņu Sporta ģimnāziju, olimpiskajiem centriem un sporta veidu federācijām izveidot Latvijas sporta zinātnes centru sporta zinātnes un veselības aprūpes nozares pētniecības koordinētai attīstībai saskaņā ar  "Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020.gadam", "Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam", „Viedās specializācijas stratēģijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam”, “Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” un  „Sporta politikas pamatnostādnēm  2013.-2020. gadam”. 

 

 

6. Stratēģisko mērķu sasniegšanas darbības rezultāti 2020. gadā

 

Nr.p.k.

Rezultātu joma

2013. gadā sasniegtais rezultatīvais rādītājs

Plānotais rezultatīvais rādītājs
2020. gadā

 
 

1.

Zinātnisko darbinieku skaits: pētnieki

(PLE izteiksmē)   

3

10

 

Pētniecībā iesaistītie docētāji (PLE izteiksmē)

16,18

12

 

Kopā:

19,18

22

 

2.

Institūcijā strādājošo zinātņu doktoru skaits

(PLE izteiksmē)

47

53

 

3.

Jauno zinātnieku skaits (PLE izteiksmē)

15

16

 

4.

Aizstāvēto promocijas darbu skaits

4

3-5

 

5.

Reģistrēto patentu skaits

1

5

 

6.

Zinātniskie raksti, kas publicēti starptautiskajās datu bāzēs Scopus, Web of Science

12

42

 

7.

Monogrāfijas

2

4

 

8.

Metodiskie materiāli

42

64

 

9.

Līdzdalība starptautiskos projektos

8

12

 

10.

ERAF projekti, valsts pētījumu programmas, projekti, tirgus orientētie pētījumi, LZP granti u.c.

16

16

 

11

Līgumdarbi ar Latvijas juridiskām personām

3

5

 

Turpmākajos gados īpaša nozīme būs vienota Latvijas Sporta zinātnes centra izveidei, pamatojoties uz "Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-2020. gadam", "Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam", „Viedās specializācijas stratēģiju 2014.-2020. gadam”, “Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam” un „Sporta politikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam”. Tas veicinātu stratēģisku pieeju ekonomiskajai attīstībai (cilvēkresursi, sabiedrības veselība, metodiku izstrāde augstu sportisko rezultātu sasniegšanai u.c.) un inovācijas, lai nodrošinātu kvalitatīvus starptautiskus pētījumus un publikācijas. 

 2 p

 

 

 
LSPA RSU_lv

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv