Promocijas padome

Veselības un sporta zinātnes promocijas padome

Drukāt

Promocijas padomes priekšsēdētājs:

Prof., Dr.paed. Uldis GRĀVĪTIS

 

Promocijas padomes locekļi:    

Prof., Dr.paed. Agita ĀBELE

Prof., Dr.paed. Andra FERNĀTE

Prof., Dr.paed. Juris GRANTS

Prof., Ph.D. Aija KĻAVIŅA

Prof., Dr.med. Inese PONTAGA                    

Prof., Dr.paed. Jānis ŽĪDENS

Prof., Dr.paed. Žermēna VAZNE

Asoc.prof., Dr.paed. Signe LUIKA

Asoc.prof., Dr.paed. Kalvis CIEKURS. 

Promocijas padomes zinātniskā sekretāre:

Asoc.prof., Dr.paed. Irēna DRAVNIECE.

Padomes sastāvs apstiprināts 2019.gada 20.jūnijā, Senāta protokols Nr. 11.

 

  

AIGA PAIKENA IEGUVUSI PEDAGOĢIJAS DOKTORA ZINĀTNISKO GRĀDU SPORTA ZINĀTNĒ

Drukāt

IMG 7979 214.novembrī Sporta zinātnes promocijas padome pieņēma vienbalsīgu lēmumu piešķirt Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) doktorantei Aigai PAIKENAI pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē par aizstāvēto promocijas darbu "Augstu sasniegumu sporta vadība Latvijā".

Lasīt tālāk...
 

ALEKSANDRA ČUPRIKA

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei”
Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 
2016.gada 24.novembrī
ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas  saņēmēja 

2Sasa novembrisAleksandra ČUPRIKA

aizstāvēja promocijas darbu
FIZISKĀ KAPITĀLA VEICINĀŠANA FITNESĀ
un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē 
sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti:  par – 12,  pret – nav, nederīgi biļeteni -nav.

Lasīt tālāk...
 

Promocijas darba aizstāvēšana 2016. gada 24. novembrī

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei”
Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010

Lasīt tālāk...
 

ALEKSANDRA ČUPRIKA

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

HELĒNA VECENĀNE

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

Zinta GALEJA

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

Lilita VOITKEVIČA

Drukāt

 

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

 

IEVA KUNDZIŅA

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA
ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 

2015.gada 22.janvārī

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas  saņēmēja

IMG 3984
Ieva  KUNDZIŅA

aizstāvēja promocijas darbu
„Fiziskā rekreācija  45-55 gadus vecu cilvēku labsajūtas uzlabošanai”.

un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta teorijas un vēstures  apakšnozarē.
 Balsošanas rezultāti:  par – 12,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Lasīt tālāk...
 

IEVA KUNDZIŅA

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

Renārs LĪCIS

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 

2014.gada 4.februārī  

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas saņēmējs

35

Renārs LĪCIS

aizstāvēja promocijas darbu 

„Augstas kvalifikācijas sporta spēļu tiesnešu sagatavošanas procesa optimizēšana”  

un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē 

sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti:  par – 12,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Lasīt tālāk...
 

Anna ZUŠA

Drukāt

 

 

 

 

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

 ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 

2014.gada 28.janvārī

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas saņēmēja

22

 

Anna ZUŠA

aizstāvēja promocijas darbu 

„Dažādas kvalifikācijas tenisistu labā sitiena biomehānika un jauno spēlētāju mioskeletālās sistēmas izpēte

 

un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē 

sporta teorijas un vēstures apakšnozarē.

 

Balsošanas rezultāti:  par – 12,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.  

Lasīt tālāk...
 

Alīna KĻONOVA

Drukāt

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

ESF projekts “Atbalsts sporta zinātnei” Nr. 2009/0155/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 

Sporta zinātnes promocijas  padomes atklātā  sēdē 

2014.gada 16.janvārī

ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei” mērķstipendijas saņēmēja

21

Alīna KĻONOVA

aizstāvēja promocijas darbu „Partneru fizioloģiskais noslogojums un ķermeņu kontakta pilnveidošana standarta sporta dejās  („Partners’ Physiological Engagement and Body Contact Improvement in Standard Sport Dances”)

un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē 

sporta pedagoģijas  apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti:  par – 14,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

   

Lasīt tālāk...
 

Renārs Līcis

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)

Kopsavilkums (PDF)

 

Anna Zuša

Drukāt

 

 

Alīna KĻONOVA

Drukāt

 

 

Andris MOLOTANOVS

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)
Kopsavilkums (PDF)

 

Kalvis Ciekurs

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)
Kopsavilkums (PDF)

 

Monta Jakovļeva

Drukāt

Promocijas darbs (PDF)
Kopsavilkums (PDF)

 

Signe Luika

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Kopsavilkums (pdf)

 

Ingrīda Smukā

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Sergejs Saulīte

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Luīze Ventakrasta

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Uģis Ciematnieks

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Māris Lesčinskis

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Aivars Kaupužs

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Inga Liepiņa

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

   

Vita Mikitanova

Drukāt

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Žermēna Vazne

Drukāt

2009.gada 15.decembrī Promocijas darbu „Spēlētāju psihiskā noturība un komandas saliedētība 16 – 20 gadu veciem basketbolistiem” aizstāvēja Teorijas katedras docente Žermēna VAZNE un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Darba vadītājs: Dr.paed. prof. A.Rudzītis.
Darba konsultante: Dr.psych. K.Mārtinsone

Promocijas darba recenzenti:
Dr.paed., profesors Romualdas MALINAUSKAS
(Lithuanian Academie of Physical Education);
Dr.paed., profesore Alīda SAMUSĒVIČA (Liepājas Universitāte);
Dr.paed., profesors Juris GRANTS (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Aldona Homiča

Drukāt

2009.gada 30.jūnijā LSPA Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Aldona HOMIČA aizstāvēja promocijas darbu „Konstruktīvisma pieeja profesionālās fiziskās sagatavotības kompetences pilnveidē Latvijas Policijas akadēmijas  studentiem”  un  ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: par–8, pret–nav, nederīgu biļetenu nav

Darba vadītāja: LSPA profesore, Dr.paed. Rasma JANSONE.
Konsultanti: LSPA docente, Dr.paed. Andra FERNĀTE,
RTU asociētā profesore, Dr.paed. Tamāra ŠKOĻŅIKOVA.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti:
Finmark University College (HIF) asoc.profesors,
Dr.phil. Herbert ZOGLOWEK  (Norvēģija),
DPU profesors, Dr.hab.psych., Dr.hab.paed. Aleksejs VOROBJOVS,
LSPA profesors, Dr.paed.  Juris GRANTS.

Promocijas darba 1. daļa (pdf)
Promocijas darba 2. daļa (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Ivars Kravalis

Drukāt

2009.gada 3.jūlijā Promocijas darbu  „Studentu vispusīgās fiziskās sagatavošanas pilnveide dienestam policijā” aizstāvēja Ivars Kravalis  un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: par – 8,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav;

Darba vadītājs: Dr.paed. prof. J.Grants.

Promocijas darba  recenzenti:
1. Algirdas Čepulenas, Lithuanian Academy of Physical Education
(Kaunas) prof., Dr.h.paed.   
2. Ausma Špona,  RPIVA prof., Dr.h.paed.
3. Leonīds Čupriks, LSPA prof., Dr.paed.

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums LAT (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums ENG (pdf)

 

Una Veseta

Drukāt

2009.gada 3.jūlijā  Promocijas darbu „Pleca locītavas dinamiskā stabilitāte sportā” aizstāvēja  Una Veseta  un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu  sporta zinātnē sporta teorijas  un vēstures apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti:  par – 7,  pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Darba vadītājs: asoc.prof. A.Paeglītis.

Promocijas darba  recenzenti :
1. Mati Pāāsuke, Tartu univesitātes prof., PhD.   
2. Jānis Vētra,  RSU prof., Dr.h.med.
3. Uldis Grāvītis LSPA prof., Dr.paed.

Promocijas darbs  (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

 

Antra Gulbe

Drukāt

Darba vadītājs: Dr. paed., prof. Rasma Jansone
Darba konsultante: Dr.paed., doc. Andra Fernāte

Promocijas darbs (pdf)
Promocijas darba kopsavilkums (pdf)

Ar promocijas darbu var iepazīties arī LSPA bibliotēkā.

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv