Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 4.martā

Drukāt
 1. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar 2020./2021.ak.gada Ziemas sesijas rezultātiem /informācija senāta lēmumā Nr.11/ un to izvērtējumu. Šogad ir par 100 studējošiem vairāk nekā bija pagājušā gadā. Atskaitīto skaits 1.semestrī ir nedaudz mazāks. Par attālinātā studiju procesa norisi un problēmām aptaujāti 156 studējošie no visām studiju programmām, rezultāti apkopoti un izsūtīti visiem docētājiem. Saņemti vairāki ieteikumi attālinātā darba uzlabošanai. Kā problēma minēta atgriezeniskās saites nodrošināšana studējošiem. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 11 “Ziemas sesijas rezultāti 2020./2021. akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.
 2. Attīstības un zinātņu prorektoru prof. J.Žīdenu par grozījumiem LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Promocijas padomes nolikumā. Nolikums pielāgots jaunākajiem MK grozījumiem par atklāto balsošanu, MK noteikumiem par Latvijas zinātnes nozarēm un apakšnozarēm. Promocijas padomes sastāvs tiks apstiprināts nākamajā Senāta sēdē.
 3. Rektors, Profesoru padomes priekšsēdētājs prof. J.Grants iepazīstināja ar LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikumu. Nolikums izstrādāts saskaņā ar jaunākajiem normatīvajiem dokumentiem. Pagājušā gada 5.decembrī veikti Augstskolu likuma grozījumi, un tie ir: balsošana notiek atklāti; vēlēšanas notiek pusgadu pirms ievēlēšanas termiņa beigām; akadēmija ne retāk kā reizi divos gados vērtē profesora vai asociētā profesora darba sniegumu. Saskaņā ar AL 2021.gada 25.februārī apstiprināti MK noteikumi Nr. 129 “Profesora vai asociētā profesora amata pretendenta un amatā esoša profesora vai asociētā profesora zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas vai mākslinieciskās jaunrades darba rezultātu novērtēšanas kārtība”, kuri nosaka izpildāmos kritērijus. Jaunums ir tas, ka noteikti jābūt citēšanas jeb Hirša indeksam, pie publikācijām tiek ieskaitīta zinātniskā monogrāfija. Obligāta ir promocijas darbu recenzēšana, piedalīšanās pētniecības un attīstības projektos, promocijas darbu vadīšana. Papildus MK kritērijiem pievienoti akadēmijas kritēriji. Aicinu padomāt par publikāciju citējamību un promocijas darbu vadīšanu un recenzēšanu. Senāts apstiprināja Veselības un sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikumu /pielikumā/.
 4. Ņemot vērā, ka turpinās ārkārtas situācija, veikti grozījumi akreditētajos PLK 4.studiju gada studiju grafikos.
 5. Dažādi:

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja par izmaiņām Senāta sastāvā – prof. Aija Kļaviņa beidza pildīt studiju virziena “Veselības aprūpe” vadītājas pienākumus un līdz ar to arī senatores pienākumus.

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis atgādināja par amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu līdz š.g. 1.aprīlim.

Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens informēja par tikšanos IZM 17.martā, kurā izvērtēs augstskolu un zinātnisko institūtu zinātnisko darbību.

Rektors prof. J.Grants informēja, ka 15.martā notiks maģistrantu, doktorantu zinātniskā konference.

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis informēja, ka Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas sēde pārcelta no marta uz aprīli, laiks tiks paziņots.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 4.februārī

Drukāt
 1. Vadošās pētnieces amatā uz nākamajiem 6 gadiem aizklātās balsošanas rezultātā vienbalsīgi ievēlēta Dr.paed., vadošā pētniece, Veselības aprūpes sportā izpētes centra un Sporta zinātnes pētniecības laboratorijas vadītāja Anna ZUŠA.
 2. Zinātņu prorektors prof. J.Žīdens informēja par Akadēmijas zinātnisko darbību 2020.gadā, informācija apkopota Senāta lēmumā. Debatēs par akadēmijas zinātniskā darba vērtējumu piedalījās vad.pētniece prof. A.Kļaviņa, zinātņu prorektors prof. J.Žīdens, studiju prorektore prof. A.Fernāte. Senāts apstiprināja senāta lēmumu Nr. 9 “Par LSPA zinātnisko darbību 2020.gadā” /pielikumā/.
 3. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informējapar diplomu izsniegšanu 2021.gada NLN absolventiem. Neskatoties uz apstākļiem, ir liels absolventu skaits – 22 NLN un 6 klātienē studējušie, izlaidumā diplomus saņems 28 absolventi.
 4. Senāts apstiprināja Nolikumu par akadēmisko godīgumu /pielikumā/. Nolikumā ir noteikts, kas ir akadēmiskais godīgums, tiek skaidroti visi jēdzieni, kas skar akadēmisko godīgumu, uzskaitīta biežāk sastopama godīguma principu pārkāpumu virkne un arī procedūras, kādā veidā tiek izskatīti pārkāpumi. Nolikums stājas spēkā ar pieņemšanas dienu.
 5. Studējošo pašpārvaldes bijusī priekšsēdētāja R.Ķīkule informēja par darbu un finansēm 2020./2021. ak.gada 1.semestrī /informācija pielikumā/. Janvārī notika SP valdes vēlēšanas. Par Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāju ievēlēta Fizioterapijas studente Adrija Andersone.
 6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 10 “Par balsošanas kārtību Profesoru padomes vēlēšanās” /pielikumā/. Lēmums sagatavots saistībā ar Augstskolu likuma labojumiem, kuri tika pieņemti pagājušā gada 5.decembrī un stājas spēkā ar 2021.gada 1.janvāri. Vēlēšanas Profesoru padomē turpmāk notiks ar atklātu balsojumu. 18.februārī notiks Veselības un sporta zinātnes profesoru padomes sēdē, kurā tiks vēlēti 2 profesori.
 7. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz vadošā pētnieka amatu Sporta zinātnes daļā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2021.gada 14.janvārī

Drukāt
 1. Studiju prorektore prof.A.Fernāte iepazīstināja senāta locekļus ar LSPA attīstības stratēģiju 2021. – 2027.gadiem. Stratēģijas projekts apstiprināts decembra Senāta sēdē, stratēģiju 2020.gada decembrī izskatīja un apstiprināja arī LSPA konvents, stratēģija papildināta ar konventa locekļu ieteikumiem. Stratēģijas pielikumā tiks ievietoti akadēmijas plāni, kas pārsniedz 2021.gadu. Senāts apstiprināja LSPA stratēģiju 2021. – 2027.gadiem /LSPA stratēģija LSPA mājaslapā/.
 2. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par Pretkorupcijas plāna izpildi 2020.gadā un par Pretkorupcijas darba plānu 2021.gadam. Senāts apstiprināja Pretkorupcijas plāna izpildi 2020.gadā un plānu 2021.gadam /pielikumā/.
 3. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par Studiju departamenta darbu 2020.gadā un tā plānu 2021.gadam. Senāts apstiprināja plāna izpildi 2020.gadā un darba plānu 2021.gadam /pielikumā/.
 4. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par Attālināto studiju kārtību. Kārtība vērsta uz Covid-19 pandēmijas un ārkārtējās situācijas laiku. Attālinātās mācības ir klātienes mācību formas. Visi tie paši nosacījumi, kas ir klātienē – ierašanās uz nodarbībām, nodarbību norises ilgums, ētiskie nosacījumi ir atrunāti attālināto studiju kārtībā /pielikumā/.
 5. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par Cilvēkresursu plāna izpildi 2020.gadā un plānu 2021.gadam. Senāts apstiprināja plāna izpildi 2020.gadā un darba plānu 2021.gadam.
 6. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plānu 2018.- 2024.gadiem. Mainījušies MK noteikumi un saskaņā ar grozījumiem MK noteikumos stažēšanās šobrīd Covid pandēmijas laikā jāiziet nevis 200 stundu apjomā, bet vismaz 100 stundu apjomā. Senāts aktualizēja LSPA akadēmiskā personāla attīstības un piesaistes pasākumu plānu 2018.-2024.gadiem .
 7. Studiju prorektore prof.A.Fernāte informēja par Iekšējās kontroles sistēmas analīzi un tās pilnveides plānu 2021.gadam. Senāts apstiprināja Iekšējās kontroles sistēmas analīzi par 2020.gadu un tās pilnveides plānu 2021.gadam.
 8. Kvalitātes vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējumu 2020.gadā un iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plānu 2021.gadam. Senāts apstiprināja Iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plānu 2021.gadam /pielikumā/.
 9. IT un tehniskā nodrošinājuma centra vadītājs Edgars Muižnieks iepazīstināja ar izstrādāto IT un tehniskā nodrošinājuma centra nolikumu. Senāts apstiprināja IT un tehniskā nodrošinājuma centra nolikumu /pielikumā/.
 10. Erasmus+ sakaru koordinētāju asoc.prof. I.Smukā iepazīstināja ar izstrādāto Starptautiskā centra nolikumu. Senāts apstiprināja Starptautiskā centra nolikumu /pielikumā/.
 11. Dažādi:
  Apstiprināti grozījumi Sporta zinātnes 4.studiju gada un Fizioterapijas 4. un 5. studiju gadu studiju grafikos.
  Senāts apstiprināja LSPA rektora algu.
  Senāts atbalstīja senāta priekšsēdētāja prof. U.Grāvīša priekšlikumu saglabāt esošo senāta sastāvu līdz Aciklisko sporta veidu katedras vadītāja vēlēšanām.
  Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par Ziemas sesijas norisi.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 3.decembrī

Drukāt
 1. Saimniecības daļas direktore Valda Kursa informēja par Saimniecības daļas darbību 2020.gadā /informācija pielikumā/. Atskaitē atspoguļoti lielākie, svarīgākie veiktie darbi un pievienoti 2021.gadā plānotie darbi. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 8 “Par Saimniecības daļas darbību 2020.gadā”.
 2. Veselības aprūpes studiju virziena vadītāja prof. Aija Kļaviņa iepazīstināja ar pašnovērtējumu studiju virzienā “Veselības aprūpe” 2019./2020.ak.gadā. Studiju virzienā liels izaicinājums ir kvalificētu kadru piesaiste. Senāts apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā “Veselības aprūpe” par 2019./2020.ak.gadu.
 3. Studiju virziena “Izglītība, pedagoģija, sports” vadītāja prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar pašnovērtējumiem studiju virziena akreditētās studiju programmās 2019./2020.ak.gadā. Notiek studiju procesa pilnveide atbilstoši Akreditācijas komisijas norādījumiem, uzmanība vairāk tiek pievērsta mācīšanās rezultātiem un zināšanu pārnesei. Senāts apstiprināja akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija, sports” par 2019./2020.ak.gadu.
 4. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar LSPA attīstības stratēģijas projektu 2021. – 2027.gadiem. Paredzēti pasākumi studiju vides nostiprināšanā, augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizācijā, zinātniskajā darbībā un inovāciju jomā. Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par LSPA attīstības stratēģijas projektu zinātnes jomā. Divi galvenie kritēriji ir pētnieciskie projekti un zinātniskās publikācijas.
 5. Senāts apstiprināja LSPA struktūru, kurā iekļauta jaunizveidotā Aciklisko sporta veidu katedra Smagatlētikas un Vingrošanas katedru vietā saskaņā ar 2020.gada 5.novembrī pieņemto Senāta lēmumu Nr. 6 Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /struktūra pielikumā/.
 6. Apstiprināts Aciklisko sporta veidu katedras nolikums /pielikumā/. Par katedras vadītāja pienākumu izpildītāju nozīmēta doc. Aleksandra Ķeizāne. Katedra sāks darboties no 2021.gada janvāra.
 7. Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra vadītāja Ilona Blekte iepazīstināja ar sagatavoto LSPA Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu 2021.gadam. Plānā paredzēti profesionālās pilnveides pasākumi treneriem, veselības aprūpes speciālistiem, menedžeriem un augstskolas pedagogiem. Katru mēnesi ir paredzēts viens seminārs. Plāns ir atvērts, to var papildināt un mainīt. Senāts apstiprināja PPMC pasākumu plānu 2021.gadam /pielikumā/.
 8. Senāts apstiprināja LSPA konsolidēto risku novērtēšanas un risku novēršanas plānu 2021.gadam, ko prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.
 9. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz profesora amata vietu Anatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas katedrā un Asociētā profesora amata vietu Vieglatlētikas un peldēšanas katedrā, kā arī vadošā pētnieka amata vietu Zinātnes daļā.
 10. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par grozījumiem Augstskolu likumā. Līdz ar to būs izmaiņas LSPA ievēlēšanas kārtības nolikumos pēc MK noteikumos paredzētajām prasībām, kas tiks pieņemtas līdz šī gada 31.decembrim.
 11. Apstiprinātas izmaiņas Profesionālā Bakalaura augstākās izglītības programmas "Fizioterapija" pilna laika klātienē 4.studiju gada studiju grafikā 2020./2021.ak.g.          

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2020.gada 5.novembrī

Drukāt
 1. Par sporta darbu akadēmijā 2019./2020.ak.gadā atskaitījās Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte /pielikumā atskaite un Senāta lēmums Nr. 5/. Sakarā ar pavasarī izsludināto ārkārtas stāvokli, Sporta klubam joprojām ir grūtības finansiālā jomā, ir maz ienākumu, taču izdevumi nav atcelti. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 5 “Par sporta darbu LSPA 2019./2020.ak.gadā”.
 2. Senāts noklausījās atskaiti par LSPA stratēģijas (2015. – 2020.) īstenošanu: Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte informēja par studējošo Sporta vides attīstību; Studiju prorektore prof. A.Fernāte par Studiju procesa un studiju vides attīstību; Rektors prof. J.Grants par augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizāciju; Attīstības un zinātnes prorektors prof. J.Žīdens par Augstskolas struktūras un infrastruktūras optimizāciju un par Zinātnisko darbību un inovācijām; Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge un Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā par Starptautisko un nacionālo sadarbību.
 3. Turpinājumā Ārējo sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Boge un Erasmus+ sakaru koordinētāja asoc.prof. I.Smukā informēja par LSPA internacionalizācijas realizāciju un tās stratēģiju turpmākajiem gadiem.
 4. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite iepazīstināja ar Uzņemšanas komisijas darba plānu 2020./2021.ak.gadam. Senāts apstiprināja Uzņemšanas komisijas darba plānu 2020./2021.ak.gadam /pielikumā/.
 5. Rektors prof. J.Grants informēja par paredzētajām strukturālām reformām LSPA: apvienot divas katedras – Smagatlētikas un Vingrošanas katedras, izveidojot jaunu katedru. Studiju prorektore prof. A.Fernāte pamatoja reorganizācijas nepieciešamību un priekšrocības, ko tā sniegs. Senāts atbalstīja minēto katedru apvienošanu un apstiprināja lēmumu Nr. 6 “Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas katedru reorganizāciju” /pielikumā/.
 6. Saskaņā ar 2020.gada 1.oktobra Senāta lēmumu veikti Atbilstoši grozījumi LSPA shematiskajā struktūrā, kas ievietota LSPA mājaslapā.
 7. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informējapar izstrādāto Risku vadības nolikumu. Ļoti būtiska loma risku novēršanā ir paredzēta gan iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājam, gan risku vadības grupai, kuru ar rīkojumu nozīmē rektors. Senāts apstiprināja Risku vadības nolikumu /pielikumā/.
 8. Studiju prorektore prof. A.Fernāte informējapar paredzētajiem grozījumiem Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā. Paaugstināsies darba apjoms stundās viesdocētājiem – p. 2.3. Kārtība papildināta ar 3.7 punktu par to, ka prioritāra noslodze tiek plānota vēlētajam personālam, un 3.15 punkts, ka akadēmiskā personāla noslodze var tikt pārskatīta pirmā pusgada beigās. Senāts apstiprināja grozījumus Akadēmiskā personāla darba laika uzskaites kārtībā /pielikumā/. Izmaiņas stāsies spēkā 2021.gada 2.janvārī.
 9. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā profesionālās pilnveides izglītības programmā „Pamatzināšanas sporta trenera „C” kategorijas sertifikāta iegūšanai” (kods 30P 813 01 1) 2020./2021.ak.gadā.
 10. Papildināti Uzņemšanas noteikumi bakalaura un 1.līmeņa studiju programmās 2020./2021.ak.gadā.
 11. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 “Par Studiju virzienu padomēm” /pielikumā/.
 12. Senāts piešķīra Goda nosaukumu LSPA Patriots prof. Rasmai Jansonei, Sporta zinātnes nozares Bibliotēkas vadītājai Margaritai Zaļūksnei un bijušajam Zinātnes prorektoram doc. Edgaram Brēmanim par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, Augstskolas slavas un prestiža veicināšanā un sakarā ar Latvijas   Republikas proklamēšanas 102. gadadienu.              
 13. Senāts atbalstīja Revīzijas komisijas sastāvā iekļaut Studiju procesa apkalpošanas speciālisti

     Elīnu MĀRTIŅU asoc.prof. A.Gulbes vietā, līdz ar to apstiprinot Revīzijas komisiju sastāvā:    

     priekšsēdētājs asoc.prof. Kalvis Ciekurs, locekļi doc. Krišjānis Kuplis un Studiju procesa apkalpošanas speciāliste Elīna Mārtiņa.                          

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 20
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv