Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 3.novembrī

Drukāt

1. Sporta prorektors prof. U.Švinks un Sporta kluba priekšsēdētāja asoc.prof. L.Kurova informēja par sporta darbu akadēmijā 2010./2011.ak.gadā. Pielikumā Senāta lēmums Nr. 6

2. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vad. prof. U.Grāvītis, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem,   sniedza informāciju par LSPA absolventiem.

3. Datortīklu administrators T.Krilovs informēja, ka tiek veidota sistēma kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darbu datu bāzes ieviešanai, kas nepieciešama plaģiātisma mazināšanai un intelektuālā īpašuma tiesiskai aizsardzībai.

4. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2011./2012.ak.gadam.

5. Apstiprināta Bakalaura darbu tematu apstiprināšanas kārtība

6. Apstiprināta Maģistra darba plānu aizstāvēšanas kārtība

9. Apstiprināts LSPA Dekanāta nolikums

10. Apstiprināts Nolikums par LSPA goda nosaukumiem un apbalvojumiem

11. Sakarā ar LR Proklamēšanas dienu apbalvošanai Senāts nolēma apbalvot ar Goda nosaukumu «LSPA Patriots» telekomunikāciju iekārtu mehāniķi Hertu Gothardi, vadošo pētnieku Eduardu Popovu un absolventi Inetu Skangali.

12. Studentu pašpārvaldes priekšsēdētājs A.Skangalis iepazīstināja ar Studentu pašpārvaldes darba plānu 2011./2012.ak.gadam pielikumā

13. Apstiprināti studiju grafiki fizioterapijā 2011./12. ak.gadam.

15. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 «Laika normas slodzes aprēķināšanai»

16. No Senatores pienākumiem pēc pašas lūguma atbrīvota studente V.Farafonova, Studentu pašpārvaldei uzdots organizēt vēlēšanas jauna senatora ievēlēšanai.

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 6.oktobrī

Drukāt

1. No 2011./12.ak.gada pēc vēlēšanām Studentu pašpārvaldē Senāta sastāvā iekļauti studenti Z.Galeja, L.Beniņa, E.Reine, V.Farafonova, A.Skangalis.

2. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par Studentu uzņemšanas rezultātiem 2011./2012.ak.gadā.

3. Apstiprinātas Uzņemšanas prasības 2012./2013.ak.g. visās akreditētās studiju programmās: 1.līmeņa profes.augst.izgl.progr., bakalaura stud.progr., 2.līm.augst.profes.stud. progr., profes.maģ.augst.izgl. progr. «Sporta zinātne», akad. doktora augst.izgl.progr. «Sporta zinātne» pielikumā

4. Apstiprināts Studiju domes darba plāns 2011./12. ak.g.

5. Apstiprināts Sporta domes darba plāns 2011./12. ak.g.

6. Kreditēšanas komisijas priekšsēdētājs doc. V.Mackars informēja par Studentu kreditēšanas komisijas darbu 2011./12. ak.g. pielikumā atskaite un Senāta lēmums Nr. 1

7. Studiju prorektore Bakalaura grādu piešķiršanas padomes priekšsēdētāja asoc.prof. A.Fernāte informēja par Bakalaura grādu piešķiršanu Neklātienes nodaļā.

8. Apstiprinātas katedru docētāju slodzes 2011./2012.ak.g.

9. Dekāns prof. A.Lielvārds informēja par studentu sekmību Pilna laika klātienē. Pielikumā Senāta lēmums Nr. 2

10. Prodekāns doc. V.Mackars informēja par studentu sekmību Nepilna laika neklātienē. Pielikumā Senāta lēmums Nr. 3

11. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” pielikumā

12. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 5 ”Par akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanu un uzskaiti”

13. Nodibināta Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorija, apstiprināts tās nolikums, par laboratorijas vadītāju apstiprināts prof. V.Krauksts.

14. LSPA Sporta zinātnes Promocijas padomes sastāvā iekļauti eksperti K.Piech (Polija) un R.Karlson (Zviedrija).

15. Apstiprināti grozījumi LSPA Promocijas padomes nolikumā

 

INFORMĀCIJA par LSPA SENĀTA sēdi 2011.gada 29.augustā

Drukāt

1. Akadēmiskā personāla amatos uz 6 gadiem ievēlēti: Vadības kat.vad. B.Luika, Vingrošanas kat.vad. L.Žiļinskis, Teorijas kat. docente I.Bula-Biteniece, Teorijas kat. docente A.Gulbe, Vadības kat. docente I.Rudzinska, Vingrošanas kat. lektore S.Aņisimova, Slēpošanas kat. lektore L.Indriksone, Sporta medicīnas kat. lektore Z.Galeja, Sporta spēļu kat. lektors R.Līcis, Anatomijas kat. asistente L.Ozoliņa.

2. Senāts nolēma izsludināt Papildus uzņemšanu LSPA Doktorantūrā un Maģistrantūrā 2011./12.ak.g.

3. Apstiprināti LSPA Sporta nozares Bibliotēkas noteikumi un attīstības stratēģija

Pielikumā

4. Senāts nolēma piešķirt nosaukumu ”LSPA Goda biedrs” bijušajam rektoram Nikolajam Neļgam un personāldaļas inspektorei Rutai Pētersonei; piešķirt goda nosaukumu ”Emeritus profesors” profesoriem Aino Kuzņecovai, Ilgvaram Forandam un Uldim Grāvītim.

5. Rektors prof. J.Žīdens informēja par akadēmijas darbinieku algām.

6. Rektors prof. J.Žīdens informēja par viesdocētāju pieņemšanu 2011./2012.ak.g.

7. LSPA Sporta zinātnes Promocijas padomes sastāvā uz 3 gadiem iekļauti LZP apstiprinātie eksperti Dr.paed. prof. Leonīds Čupriks, Ph.D. asoc.prof. Arūnas Emeljanovas (Lietuva), Dr.paed. asoc.prof. Andra Fernāte, Ph.D. asoc.prof. Andre Koka (Igaunija), Dr.paed. prof. Rasma Jansone (uz 1 gadu).

8. Rektors prof. J.Žīdens informēja par gatavošanos LSPA 90 gadu jubilejai.

 
18 lapa no 18

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv