LSPA/ESF projekts Nr. 8.2.1.0/18/I/006

PROJEKTĀ IZSTRĀDĀTĀ ĪSĀ CIKLA PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDJU PROGRAMMA SAŅĒMUSI LICENCI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā projekta īstenošanas komanda veica saziņu ar valsts pārvaldes iestādēm, veica finanšu saņēmēja tiesisko interešu aizsardzību saistībā ar vienu no projektā izstrādātajām studiju programmām, kā arī nepieciešamās projekta administrēšanas un publicitātes darbības.

Lasīt tālāk...
 

DARBU PROJEKTĀ NOSLĒDZA STUDIJU PROGRAMMAS APROBĀCIJAS EKSPERTI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo
Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā darbu beidza četri eksperti, kuri bija iesaistīti profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” vienas no apakšprogrammas “Sporta, veselības un valsts aizsardzības mācības skolotājs” aprobācijas procesā. Eksperti savas kompetences ietvaros sniedza apakšprogrammas vērtējumu par studiju kursu saturu un studiju procesa norisi, tās atbilstību ārējiem/ iekšējiem tiesību aktiem un darba tirgus prasībām, kā arī gatavoja savus priekšlikumiem apakšprogrammas īstenošanas uzlabošanai, tajā skaitā izveidoja metodiskos materiālus. Aprobācijas procesā izstrādāts “LSPA nolikums par studiju darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā bakalaura studiju programmā.”

Saistībā ar šī projekta ietvaros izstrādāto pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmu (turpmāk – īsā cikla profesionālā augstākā izglītība) “Sporta un izglītības speciālists” augstskola darbojās divos virzos: no vienas puses īstenoja sākotnēji iesniegtās studiju programmas ar 4 apakšprogrammām tiesiskās aizsardzības pasākumus, lai nodrošinātu projekta interešu aizsardzību, no otras puses īstenoja no jauna iesniegtās studiju programmas ar trim apakšprogrammām licencēšanas procesu, lai nodrošinātu studiju procesa nepārtrauktību.

22.augustā augstskolā klātienē ieradās studiju programmas novērtēšanas 3 eksperti un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (turpmāk LIZDA) pārstāvis, lai novērtētu jaunveidojamās studiju programmas atbilstību ārējiem normatīvajiem aktiem, personāla kvalifikācijas, kā arī studiju, finanšu un materiāltehniskās bāzes atbilstību studiju programmas īstenošanas nosacījumiem, licencējamās studiju programmas saturu un īstenošanas mehānismu, faktisko apstākļu atbilstību iesniegumā un programmas raksturojumā sniegtajām ziņām u.c. jautājumus. Saskaņā ar procedūru speciālistiem mēneša laikā ir jāsagatavo kopīgais ekspertu ziņojums.

Savukārt saistībā ar augstskolas iesniegto sākotnējo studiju programmu ar četrām apakšprogrammām 22.augustā tika saņemts Administratīvās rajona tiesas lēmums ar kuru tika apmierināta LSPA sūdzība un atcelts nodibinājuma “Akadēmiskās informācijas centrs” (turpmāk AIC) Apelācijas komisijas 2023. gada 16.jūnija lēmums un uzdots komisijai mēneša laikā, līdz 2023.gada 21. septembrim, izskatīt augstskolas 2023.gada 15. maijā iesniegto apstrīdēšanas iesniegumu par AIC Studiju kvalitātes komisijas 2023.gada 29.marta lēmumu Nr.2023/09-L.

Atgādināšu, ka augstskola projektu īstenos no 2018.gada 1. oktobra līdz 2023.gada 30.novembrim. Projektā pieejams finansējums 305 561 euro apmērā, no kura 259 726, 85 euro ir ESF finansējums, bet 45 834,15 euro ir valsts līdzfinansējums.

Informāciju sagatavoja:
LSPA projekta koordinatore Iveta Birziņa,   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
sadarbībā ar LSPA studiju prorektori, profesori Andru Fernāti,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

 

 

DARBU PROJEKTĀ UZSĀKUŠI APROBĀCIJAS EKSPERTI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā projekta vadības komanda īstenoja projekta tiesību aizsardzības pasākumus, kā arī profesionālās bakalaura studiju programmas “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” vienā no apakšprogrammām “Sporta, veselības un valsts aizsardzības mācības skolotājs” aprobācijas procesā piesaistīja četrus ekspertus, kas vērtēs studiju programmas saturu un sniegs savus priekšlikumus par tā pilnveidi.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ SASNIEGTS PIRMAIS REZULTATĪVAIS RĀDĪTĀJS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā norisinājās aktīva saziņa ar dažādām valsts iestādēm, lai papildinātu uz licencēšanu iesniegto studiju programmu dokumentāciju, uzņemti novērtēšanas eksperti pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmā un sagaidīts ekspertu kopīgais atzinums, kā arī noorganizēta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk CFLA) pārstāvju veiktā pārbaudes veikšana projekta īstenošanas vietā un saņemts pārbaudes rezultāts.

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTA IETVAROS SAGATAVOTĀS PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMAS ATRODAS DAŽĀDĀS LICENCĒŠANAS PROCESA STADIJĀS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr.8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā atbildīgajā iestādē sniegti precizējumi, paskaidrojumi un papildu dokumentācija saistībā ar pirmo uz licencēšanu iesniegto studiju programmu, kas tapusi ESF projekta ietvaros, uzņemti novērtēšanas eksperti un sagaidīts ekspertu atzinums. Augstskola precizēja un iesniedza sporta trenera standarta projektu Valsts izglītības satura centrā (VISC), kā arī precizēja un iesniedza Akadēmiskās informācijas centrā (AIC, AIKA) pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmu dokumentāciju.

Lasīt tālāk...
 

TURPINĀS DARBS PIE 8.2.1. SAM PIRMĀS KĀRTAS PROJEKTĀ IZSTRĀDĀTO STUDIJU PROGRAMMU SAGATAVOŠANAS LICENČU SAŅEMŠANAI

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā atbildīgajā iestādē uz licencēšanu iesniegta viena no jaunajām pedagogu sagatavošanas studiju programmām, kā arī tiek papildināta un precizēta otra projekta ietvaros izstrādātā studiju programmas dokumentācija.

Lasīt tālāk...
 

AUGSTSKOLA VEIC IZMAIŅAS DARBA ORGANIZCIJĀ, LAI SASNIEGTU PROJEKTĀ IZVIRZĪTOS MĒRĶUS UN REZULTĀTUS

Drukāt

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” atskaites periodā īstenoti publicitātes pasākumi un veiktas būtiskiskas izmaiņas darba organizācijā, lai uzlabotu darbu pie nepieciešamo dokumentu precizēšanas jaunveidojamām studiju programmmām pirms dokumentu paketes iesniegšanas atbildīgajā iestādē studiju programmu licences saņemšanai.  

Lasīt tālāk...
 

PROJEKTĀ REALIZĒTI PUBLICITĀTES PASĀKUMI IKGADĒJĀS IZSTĀDES “SKOLA 2022” IETVAROS

Drukāt

Eiropas Socialais fonds LSPA jaunais logo

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” gada sākumā tika īstenoti publicitātes pasākumi, augstskolas vadība kopā ar reģionālo augstskolu strādāja pie dokumentācijas gatavošanas jaunās kopīgas apakšprogrammas licencēšanas procesa uzsākšanai un projekta vadības personāls veica nepieciešamos papildinājumus līgumā ar uzraugošo iestādi, lai varētu pagarināt projekta īstenošanas termiņu.

Lasīt tālāk...
 

FINANŠU SAŅĒMĒJS GATAVO LĪGUMA GROZĪJUMUS, LAI PRECIZĒTU PROJEKTĀ PLĀNOTO DARBĪBU IZPILDES TERMIŅUS

Drukāt

VIENOŠANĀS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS PROJEKTA ĪSTENOŠANU
Nr.8.2.1.0/18/I/006

30.12.2021.

Augstskolas īstenotajā projektā Nr. 8.2.1.0./18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” turpinās darbs pie nepieciešamo dokumentu sagatavošanas, lai uzsāktu licencēšanas procesu.

Lasīt tālāk...
 

FINAŠU SAŅĒMĒJS IZVEIDO TIESISKO PAMATU KOPĪGAS PEDAGOGU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS SAGATAVOŠANAI AR VIENU NO SADARBĪBAS PARTNERIEM

Drukāt

Finanšu saņēmējs projektā Nr. 8.2.1.0/18/I/006 “Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas pedagogu izglītības studiju programmu fragmentācijas samazināšana un resursu koplietošanas stiprināšana” šajā atskaites periodā strādāja pie sadarbības nosacījumu izstrādes kopīgi ar Liepājas Universitāti izveidotajai jauno pedagogu sagatavošanas studiju programmai.

Lasīt tālāk...
 
1 lapa no 3

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv